Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN OMNIPLAST B.V. – GEVESTIGD TE VEGHEL

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1. In deze voorwaarden wordt de koper/wederpartij aangeduid als: “de wederpartij” en de verkoper: Omniplast B.V. (kvk: 16028740) als “Omniplast”.
2. Deze voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de wederpartij waarnaar op enige offerte, prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen, ook indien de wederpartij zijn/haar voorwaarden in een eerder stadium van toepassing heeft verklaard dan Omniplast. Omniplast aanvaardt nimmer toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
3. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Omniplast gedane aanbieding c.q. door Omniplast uitgebrachte offerte en op iedere met Omniplast gesloten overeenkomst, alsmede op alle daaropvolgende overeenkomsten met Omniplast.
4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden gelden enkel indien deze door een (rechtsgeldig vertegenwoordiger van) Omniplast met haar wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden of nietig mochten zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. Omniplast en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen worden.
6. Deze voorwaarden, inclusief de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en voorstellen met betrekking tot het onderwerp ervan.
7. De wederpartij is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de aan deze voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst, alsmede uit deze voorwaarden zelf, over te dragen aan (een) derde(n) na voorafgaande schriftelijke toestemming van Omniplast.

 

 

ARTIKEL 2 BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Omniplast, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend van aard. Omniplast is gerechtigd haar aanbod te herroepen tot en met vijf (5) kalenderdagen na aanvaarding door de wederpartij.
2. Iedere aanbieding door Omniplast in het kader van de verkoop en levering van zaken dient als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden.
3. De overeenkomst met de wederpartij komt pas tot stand op het moment dat een schriftelijk aanbod zijdens Ominplast schriftelijk is aanvaard door de wederpartij (en dit aanbod niet wordt herroepen), dan wel Omniplast een opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, tenzij Omniplast reeds uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, zonder een schriftelijke aanvaarding te hebben ontvangen of een schriftelijke bevestiging te hebben verzonden, en dit voor de wederpartij kenbaar was en/of behoorde te zijn.
4. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door Omniplast verstrekte opgaven binden Omniplast niet. Toezeggingen door en afspraken met werknemers en/of opdrachtnemers van Omniplast binden Omniplast niet, tenzij deze door het bestuur van Omniplast schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

ARTIKEL 3 TEKENINGEN, ONTWERPEN, ENZ.
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op door Omniplast verstrekte prijsopgaven, software, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, specificaties en overige teksten behoren toe aan Omniplast en zullen immer blijven toebehoren aan Omniplast.
2. De wederpartij is niet gerechtigd inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten op voornoemde werken en is derhalve niet gerechtigd deze werken te verveelvoudigen, kopiëren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omniplast.
3. Alle door Omniplast in het kader van de uitvoering en/of totstandkoming van de overeenkomst toegezonden tekstbestanden, software, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen en/of specificaties blijven immer eigendom van Omniplast. Aan de inhoud van deze stukken kan de wederpartij geen rechten ontlenen, tenzij Omniplast schriftelijk anders verklaart.
4. Indien door de wederpartij uiteindelijk geen opdracht wordt verstrekt, dienen de door Omniplast toegezonden bescheiden, waaronder -doch niet uitsluitend- prijslijsten, software, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen en specificaties binnen vijf werkdagen na een daartoe door Omniplast gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden, op straffe van een boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per dag dat deze termijn wordt overschreden.
5. Indien door de wederpartij uiteindelijk geen opdracht wordt verstrekt, dan is Omniplast gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen bij de wederpartij voor de tot dat moment verrichtte werkzaamheden, mits de wederpartij op de hoogte was van deze (betalings)voorwaarde of hiervan op de hoogte kon zijn.

 

 

ARTIKEL 4 PRIJS
1. Voor Omniplast is de koopprijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Omniplast gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta.
2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:
• exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
• exclusief eventuele afnamekortingen;
• exclusief de kosten van verpakkingen;
• vermeld in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3. Voor de materialen die de vervoerder gebruikt, kunnen tevens kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
4. Omniplast is te allen tijde gerechtigd één of meerdere voorschotten aan de wederpartij in rekening te brengen, ook indien dit niet in een offerte of opdrachtbevestiging vermeld is.
5. De door Omniplast aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.
6. Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van Omniplast gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is Omniplast gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen koopprijs te wijzigen en de nieuwe koopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nadat de wijziging van de koopprijs kan worden vastgesteld, zal Omniplast gerechtigd zijn de gewijzigde koopprijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke koopprijs opeisbaar is.

 

 

ARTIKEL 5 LEVERING EN RISICO
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken franco ter plaatse, ongelost, mits het afleveradres binnen de Benelux is gelegen en met uitzondering van de Waddeneilanden. Indien sprake is van een factuurbedrag lager dan € 500,- (vijfhonderd euro), dan wel er geleverd moet worden naar een locatie buiten de Benelux of op de Waddeneilanden zal de levering niet franco geschieden, maar ex works, zoals omschreven in lid 4 van dit artikel.
2. Bij levering franco ter plaatse reizen de zaken voor rekening en risico van Omniplast.
3. Het risico gaat op de wederpartij over na de aflevering, waarbij als leveringsmoment wordt aangemerkt het moment waarop de zaken worden afgeleverd op het adres dat de wederpartij heeft opgegeven aan Omniplast. Indien de zaken niet door of namens de wederpartij in ontvangst worden genomen en/of de zaken derhalve niet afgeleverd kunnen worden op bedoeld adres, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder –doch niet uitsluitend- de kosten voor opslag en vervoer van de zaken, voor rekening van de wederpartij.
4. In alle andere gevallen dan bij levering franco ter plaatse reizen de zaken vanaf het magazijn van waaruit de zaken worden geleverd voor rekening en risico van de wederpartij (ex works), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien de zaken ex works worden geleverd, is het risico van niet goede, niet tijdige en geen levering, alsmede het risico van en tijdens het vervoer geheel voor rekening van de wederpartij.
6. Bij levering franco ter plaatse is Omniplast verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een voor het voertuig berijdbaar verharde openbare weg kan komen. De wederpartij is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te (laten) nemen en direct te (laten) lossen. Blijft de wederpartij hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten volledig voor zijn/haar rekening.
7. Omniplast heeft immer de keuze van het vervoermiddel.
8. Levering geschiedt per eenheid verpakking (/per doos), zoals vermeld in de catalogus van Omniplast, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 6 LEVERTIJDEN
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Omniplast derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de wederpartij met een termijn voor nakoming van minimaal 14 dagen.
2. De levertijd gaat in vanaf de datum als vermeld in de orderbevestiging of offerte van Omniplast, mits het eventueel door Omniplast aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot alsdan reeds door de wederpartij is voldaan en voorts de gegevens, stukken en overige informatie die Omniplast naar haar oordeel nodig heeft voor de levering van de zaken tijdig door of namens de wederpartij aan Omniplast ter beschikking zijn gesteld.
3. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4. Het staat Omniplast vrij, waar zulks gebruikelijk is en in overleg met de wederpartij, tot 10% meer of minder dan in de orderbevestiging vermeld staat, te leveren en overeenkomstig te berekenen.
5. De wederpartij is gehouden zijn/haar medewerking te verlenen aan een tijdige levering door Omniplast. Indien de gegevens, stukken en overige informatie, noodzakelijk voor de uitvoering van de aan deze voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst naar het oordeel van Omniplast niet tijdig in haar bezit zijn, is Omniplast gerechtigd, na overleg met de wederpartij, een nieuwe leverdatum vast te stellen.
6. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Omniplast drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst recht op volledige betaling, ongeacht of de zaken zijn afgeroepen. Wanneer binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft Omniplast het recht de wederpartij schriftelijk te sommeren dat deze een termijn dient te noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de wederpartij verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door de wederpartij na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden na sommatie niet overschrijden. Gedurende deze tweede periode van maximaal drie maanden zullen de zaken door Omniplast voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.
7. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke Omniplast door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Omniplast is vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
8. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De levertijd wordt bovendien verlengd met de periode(n) dat de levering op grond van (één of meerdere van) de gevallen als vermeld in de artikelen 7, 9 en 13 van deze algemene voorwaarden wordt uitgesteld en/of opgeschort.

 

 

ARTIKEL 7 BETALING
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de betalingen van de voor de leveringen van de zaken overeengekomen prijzen binnen dertig dagen na factuurdatum.
2. Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 4 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de in het vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
3. Omniplast is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren.
Ingeval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is Omniplast gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van Omniplast of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer van Omniplast, zoals dat op de factuur is aangegeven, dan wel door Omniplast nader wordt aangewezen.
5. Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) met ingang van de dag volgend op de uiterste dag van betaling worden verhoogd met de wettelijke rente vermeerderd met twee procentpunten per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
6. De wederpartij is na verloop van dertig dagen na de vervaldag als bedoeld in lid 1 van dit artikel zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en Omniplast is alsdan bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien Omniplast bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 500,- (vijfhonderd euro). De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten door Omniplast.
7. Indien de wederpartij met de betaling jegens Omniplast in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
8. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Omniplast goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft Omniplast het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de wederpartij aan Omniplast verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan Omniplast op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde zaken en stopzetting van eventuele verdere leveringen van zaken, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
9. De wederpartij is jegens Omniplast gehouden tot de onder lid 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij/zij jegens Omniplast verschuldigd is of zal worden, ook indien Omniplast niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leveringsprestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van Omniplast gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de wederpartij.
10. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en Omniplast deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 8 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.
11. Indien sprake is van een gezamenlijke opdracht aan Omniplast, zijn de wederpartijen voor zover de levering van de zaken ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen heeft plaatsgevonden, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factu(u)r(en).

 

 

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Omniplast behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij uit hoofde van alle overeenkomsten met de wederpartij, alsmede alle vorderingen tot schadevergoeding zijdens Omniplast op de wederpartij zijn voldaan.
2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
3. Het is de wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn/haar normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Buiten dit geval is de wederpartij gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Omniplast te bewaren. Bij overtreding van de bepalingen in dit artikel wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van Omniplast aan haar ter inzage te verstrekken. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.
5. Omniplast is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Omniplast wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Omniplast dit schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld.

 

 

ARTIKEL 9 TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, stukken en overige informatie die Omniplast naar haar oordeel nodig heeft voor de levering van de zaken, tijdig aan Omniplast ter beschikking te stellen.
2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens, stukken en overige informatie, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.
3. De wederpartij is gehouden Omniplast per omgaande te informeren inzake gewijzigde of nieuwe feiten en omstandigheden die voor het door Omniplast leveren van de zaken relevant kunnen zijn.
4. Indien en voor zover de wederpartij dit aan Omniplast verzoekt, zal Omniplast voornoemde stukken nadat de opdracht voltooid is aan de wederpartij retourneren.
5. Alle extra kosten voortvloeiende uit de vertraging in de uitvoering van de door Omniplast geleverde zaken, welke zijn ontstaan door het niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan Omniplast verstrekken van voornoemde gegevens, stukken en overige informatie, zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

 

 

ARTIKEL 10 AANVAARDING EN RECLAME
1. De wederpartij dient bij aflevering van de zaken te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De controle op het aantal geleverde zaken c.q. op eventuele manco´s, surplus´ en/of beschadigingen berust bij de wederpartij.
Indien niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken omtrent het aantal dan wel omtrent eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen schriftelijk en gemotiveerd wordt gereclameerd bij Omniplast, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend, respectievelijk wordt erkend dat de wederpartij de zaken onbeschadigd heeft ontvangen.
2. Waarneembare gebreken aan de zaken of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door of namens de wederpartij bij Omniplast schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd in de vorm c.q. samenstelling, zoals zij geleverd zijn.
3. Niet waarneembare (verborgen) gebreken aan de zaken of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen door of namens de wederpartij bij Omniplast schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend.
4. Ingeval van reclames dient Omniplast te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de reclames om welke reden ook niet gegrond zijn, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).
5. Reclames zijn nimmer gegrond en Omniplast is nimmer gehouden tot betaling van enig bedrag, herstel of vervanging van zaken over te gaan, indien de aard en/of samenstelling van de geleverde zaken is gewijzigd, de zaken niet conform normaal gebruik zijn gebruikt, dan wel de zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of beschadigd.
6. Reclames geven de wederpartij geen recht om zijn/haar betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien of met uitstaande posten te verrekenen.
7. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal Omniplast naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot overige schadevergoeding is Omniplast niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

 

 

ARTIKEL 11 GARANTIE
1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en in het voorgaande artikel 10, garandeert Omniplast de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering.
2. De garantie vervalt indien de wederpartij gedurende de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omniplast.
3. a. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
• ondeskundige behandeling;
• ondeskundige toepassing;
• het nalaten van deugdelijk onderhoud;
• het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.
b. Bovendien zal Omniplast niet gehouden zijn de garantie gestand te doen indien de wederpartij enige verplichting voortvloeiende uit de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of een hiermee samenhangende overeenkomst niet (geheel) nakomt, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.
4. Indien Omniplast ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen of bestanddelen vervangt, worden de vervangen zaken haar eigendom.
5. Voor zaken die niet door Omniplast zelf zijn vervaardigd, verleent Omniplast aan de wederpartij dezelfde garantie als haar leverancier op deze zaken aan Omniplast verleent, doch nimmer voor een termijn langer dan de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn.
6. Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel, vervanging of tot vergoeding van kosten en schade uit, ook indien er sprake is van verborgen gebreken die later waargenomen worden, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.
7. Ingeval de wederpartij een beroep doet op de garantie binnen de gestelde termijn, dient Omniplast te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld dit beroep op garantie ter plaatse op de gegrondheid daarvan te (doen) onderzoeken, respectievelijk ter plaatse te (laten) beoordelen of Omniplast in dit kader aansprakelijk is. Indien blijkt dat het beroep op garantie om welke reden ook niet gegrond is, respectievelijk Omniplast in dit kader niet aansprakelijk is, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek, respectievelijk uit deze beoordeling voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).

 

 

ARTIKEL 12 RETOURZENDINGEN
1. Retourzendingen van de zaken zijn slechts toegestaan indien en voor zover de directie van Omniplast daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan de wederpartij heeft gegeven, alsmede met inachtneming van de volgende bepalingen.
2. Uitsluitend ingeval de volgende limitatief opgesomde omstandigheden zich voordoen, zijn retourzendingen toegestaan:
a. Bij beschadiging van de zaken, mits deze veroorzaakt zijn tijdens het vervoer van de zaken naar de wederpartij toe, hetgeen de wederpartij dient te bewijzen;
b. Bij een technisch defect aan de zaken;
c. Ingeval zaken zijn afgeleverd die niet besteld zijn.
3. Uitsluitend origineel verpakte zaken die in de originele staat verkeren, kunnen retour worden gezonden. De retourzending dient te geschieden op de door Omniplast te bepalen wijze.
4. Onder meer retourzendingen ingeval van “overcompleet” dienen te geschieden onder de vooraf door Omniplast te bepalen voorwaarden.
5. Retourzendingen zijn nimmer toegestaan indien de zaken reeds in gebruik zijn genomen door de wederpartij, dan wel de zaak gebreken bevat die het gevolg zijn van:
• ondeskundige behandeling;
• onoordeelkundig gebruik;
• ondeskundige toepassing;
• gebruik voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.
6. “Specialiteiten” (volgens klantspecificatie geproduceerde artikelen) worden nimmer retour genomen.
7. Omniplast is gerechtigd retour gezonden zaken voor rekening en risico van de wederpartij onder zich te (doen) houden ten titel van beheer, indien de zaken niet op grond van een gerechtvaardigde reclame c.q. ten onrechte retour zijn gezonden. Terugzending aan de wederpartij geschiedt immer op kosten van de wederpartij.
8. Omniplast zal niet gehouden zijn retourzendingen te accepteren c.q. de zaken te vergoeden indien de wederpartij in gebreke is in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden.

 

 

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN OMNIPLAST
1. Omniplast is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt, dan wel gehouden tot nakoming van rechtsvordering die de wederpartij meent te hebben als gevolg van de (uitvoering van de) overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Omniplast.
2. Omniplast is nimmer aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van de (uitvoering van de) overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Omniplast.
3. Mocht Omniplast toch aansprakelijk zijn voor schade die de wederpartij en/of derden lijden, dan betreft dit enkel directe schade en is deze schade beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Omniplast uitkeert. Tot vergoeding van indirecte schade, zoals immateriële schade, gevolgschade, winstderving etc., is Omniplast nimmer gehouden.
4. In geval Omniplast aansprakelijk wordt gesteld, dient Omniplast te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld deze aansprakelijkstelling (ter plaatse) op de gegrondheid daarvan te (doen) onderzoeken, respectievelijk (ter plaatse) te (laten) beoordelen of Omniplast in casu aansprakelijk is. Indien blijkt dat de aansprakelijkstelling om welke reden ook niet gegrond is, respectievelijk Omniplast in casu niet aansprakelijk is, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek, respectievelijk uit deze beoordeling voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).
5. Omniplast is voorts nimmer aansprakelijk voor:
• bij de wederpartij en/of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens, ontwerpen, tekeningen, stukken, orders of overige informatie door of wegens de wederpartij aan Omniplast;
• het handelen of nalaten van (een) (de) eventueel door de wederpartij ingeschakelde derde(n);
• het verstrekken van adviezen met betrekking tot de keuze uit diverse producten van het assortiment van Omniplast.
6. De wederpartij is verplicht Omniplast schadeloos te houden en vrijwaart Omniplast voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Omniplast aan de wederpartij geleverde zaken.
7. De wederpartij is bovendien verplicht Omniplast schadeloos te houden en vrijwaart Omniplast voor alle aanspraken van derden en de wederpartij, voortvloeiende uit en/of verband houdende met schade die is veroorzaakt door schending van octrooirechten, auteursrechten dan wel overige intellectuele eigendomsrechten door gebruik van gegevens, ontwerpen, tekeningen, stukken, zaken of overige informatie die door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
8. Omniplast is te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
9. De wederpartij is verplicht, indien hij voornemens is Omniplast aansprakelijk te stellen, voorafgaande daaraan daarover met Omniplast overleg te plegen.

 

 

ARTIKEL 14 DUUR EN EINDE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst eindigt na de overeengekomen periode en/of na uitvoering van de verbintenissen over en weer.
2. Indien de overeenkomst tussentijds eindigt, echter Omniplast reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en/of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde zaken separaat te factureren, alsmede het deel van de zaken dat nog wel door Omniplast geleverd kan worden, te leveren en voorts separaat te factureren. De wederpartij is gehouden voornoemde facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
3. Omniplast is gerechtigd haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst per direct op te zeggen of (partieel) te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding, in de navolgende gevallen:
a) indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen jegens Ominplast niet nakomt binnen vijf werkdagen na daartoe door Omniplast in gebreke te zijn gesteld;
b) in geval van een aanvraag tot prepack, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij;
c) indien er beslag is gelegd op goederen van de wederpartij;
d) in geval van ontbinding en/of liquidatie van de wederpartij;
e) in geval van overdracht van aandelen in de wederpartij, dan wel overdracht van activa van de wederpartij;
f) in geval van change of control binnen de wederpartij;
g) in geval van overlijden van de wederpartij,
zulks zonder dat Omniplast tot voldoening van enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden zal zijn, onder verval van garanties en onverminderd de Omniplast verder toekomende rechten.

 

 

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT
1. Ten aanzien van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.
2. De toepasselijkheid van de op het moment van het sluiten van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn geldende versie van het Weense Koopverdrag wordt bij deze geheel uitgesloten.

 

 

ARTIKEL 16 GESCHILLEN
Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en Omniplast mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.